Logo NGI
nl
en
Zoeken

Over NGInfra

NGinfra staat voor Next Generation Infrastructures en is de naam van het kennisinstituut waarin Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Alliander, Schiphol, ProRail en Vitens zich hebben verenigd om de infrastructuur van Nederland adequaat in te laten spelen op de veranderingen. Wij bouwen samen aan ‘responsive connections'. We bouwen voort op de inzichten van het grote internationale onderzoeksprogramma dat van 2004-2014 heeft gelopen onder dezelfde naam.
 

Waarom?

Veel van onze infrastructuur is al een halve eeuw of langer geleden aangelegd, maar wordt door onze open economie en mainports intensief gebruikt. Ze maken het functioneren van de Nederlandse samenleving mogelijk en zijn van groot internationaal belang in de (inter)continentale infrastructuurnetwerken. Door infrastructuur zijn we bereikbaar, hebben we een gezonde economie en een hoge kwaliteit van leven.
 
Als beheerders en eigenaren van die infrastructuur zijn wij er verantwoordelijk voor dat deze infrastructuur nu en in de toekomst goed functioneert. We staan daarin allemaal voor dezelfde uitdaging: hoe maken we onze infrastructuur ‘responsive’, zodat het in kan spelen op continue veranderingen en de vergaande digitalisering? Hoe kunnen we bestaande netwerken nog beter benutten met zo min mogelijk maatschappelijke kosten en zonder de eindgebruiker uit het oog te verliezen? We zijn ons ervan bewust dat we deze uitdagingen alleen samen kunnen oppakken door onze wederzijdse afhankelijkheid en de toenemende complexiteit.
 

Hoe we dat doen

Om ’responsive’ te zijn en de ambities van de steeds veranderende samenleving te kunnen blijven faciliteren, willen we als NGinfra continu strategisch beheren, onderhouden, vervangen, uitbreiden en innoveren. Dat doen we door als infrabeheerders onze kennis en kunde met elkaar te delen en verder te ontwikkelen.
We zoeken de dialoog met de samenleving op, verrijken deze en willen betere service en informatie leveren die een ‘responsive infrastructure’ mogelijk maken. Op deze manier kunnen wij gezamenlijk beter anticiperen op wensen van gebruikers. Hierbij staan wij open voor initiatieven van gebruikers, bedrijfsleven en bewoners. Door middel van dialoog en het initiëren van het strategische debat over governance van infrastructuren stimuleert NGinfra de interactie tussen de verschillende infrastructuren. Onze samenwerking, kennisdeling en onderzoeken dragen tevens bij aan het verlagen van de maatschappelijke kosten voor dit gebied.
 

Onze activiteiten

 
  • Themacenters
Inhoudelijk middelpunt van NGinfra vormen de themacenters. In de themacenters van NGinfra wisselen deskundigen van de partnerorganisaties kennis uit over actuele thema’s en issues die spelen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Rondom deze thema’s pakken ze uitdagingen en projecten gezamenlijk op. De belangrijkste themacenters van nu:
 
- Toekomst Verkennen
- Beschikbaarheid
- Waarde van Infrastructuur
- Data & Security

 
  • Nieuwe onderzoeksprogramma’s
Door onderlinge kennisuitwisseling en nieuwe kennisontwikkeling (o.a. in samenwerking met (inter)nationale kennisinstellingen en NWO) versterkt NGinfra de kennisbasis in Nederland op het gebied van infrastructuursystemen. We onderzoeken de responsiviteit van de Nederlandse infrastructuur, definiëren toekomstige kansen en bedreigingen, en bouwen op basis daarvan tijdig scenario’s voor beheer, onderhoud, uitbreiding en vernieuwing van onze systemen. Verrijkt met de nieuwste wetenschappelijke inzichten initieert NGinfra de dialoog met stakeholders in de samenleving over relevante thema’s.
 
  • Jaarlijks congres
Tijdens het jaarlijkse congres NGinfraTrends, dat plaatsvindt op de derde donderdag van mei, komen infraprofessionals bijeen om te netwerken, van elkaar te leren en te bouwen aan oplossingen voor responsive connections.
 
  • NGinfraMagazine
NGinfraMagazine is het enige vakblad van NGinfra en tevens het enige op de Nederlandse markt dat onafhankelijke en objectieve vakinformatie geeft over verschillende infrastructurele netwerken in Nederland. Het blad gaat over netwerkgebonden infrastructuur en kent een cross-sectorale insteek; het schrijft over weg-, water- en railinfrastructuur en netwerken voor elektriciteit, gas, spraak- en datacommunicatie. Wat kunnen de netwerken van elkaar leren en hoe kunnen ze samenwerken, dat is de vraag.  
 

Organisatie

De Raad van Inspiratie, waarin de zes initiatiefnemers van NGinfra zitting hebben genomen, bepaalt de agenda en de daaruit voortvloeiende plannen en besluiten. Hierin wordt zij ondersteund en geadviseerd door een actieve Programmaraad waarin alle initiatiefnemers zijn vertegenwoordigd. Het Programmabureau geeft vervolgens uitvoering aan de plannen en besluiten van de Raad van Inspiratie.
 

Ontstaan

Het huidige NGinfra bouwt voort op het Bsik-kennisprogramma (Besluit subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur) Next Generation Infrastructures, dat onderzoek naar infrastructuursystemen internationaal op de kaart heeft gezet. 
Uit tientallen onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland zijn nieuwe kennis en inzichten voortgekomen die hun weg hebben gevonden naar de infrastructuurbeheerders en -beleidsmakers. Een overzicht van 10 jaar NGinfra vindt u hier.


InfraBase

InfraBase is het internetarchief van 10 jaar Next Generation Infrastructures met de resultaten van de projecten. U vindt hier alle projecten, publicaties, onderzoekers en partners overzichtelijk en logisch doorzoekbaar bijeen. 
 
Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures