Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

publicaties >

reliability-based dynamic network design with stochastic networks

 
Titel
Reliability-based Dynamic Network Design with Stochastic Networks
Type
proefschrift
Referentie

Li, Hao: Reliability-based Dynamic Network Design with Stochastic Networks, pp. 171. Bovy, P.H.L. (promotor) + Van Zuylen, H.J. (promotor). Delft: NGInfra, 2009. ISBN: 9789055841158. Thesis.

Auteurs
Hao Li
Document
Beschrijving

Transport systemen zijn stochastisch van aard. Niet alleen de capaciteit van wegen maar ook de verkeersvraag fluctueert binnen een dag en tussen dagen. De verkeerssituaties waarmee reizigers geconfronteerd worden zijn eveneens stochastisch. Het is bekend dat de economie van een land of regio sterk afhankelijk is van een efficiënt en betrouwbaar transport systeem om in de toegankelijkheid van het gebied te voorzien en veilige en efficiënte stromen van goederen en mensen te faciliteren. In de context van variërende wegcapaciteiten en een fluctuerende verkeersvraag, hebben wegbeheerders/ ontwerpers een netwerkontwerp benadering nodig, die rekening houdt met de stochastische aard van een transportsysteem en de manier waarop de gebruikers van het systeem hiermee om gaan. Ondanks de belangrijke rol van onzekerheid in het maken van verplaatsingskeuzes wordt in de meeste studies over het ontwerpen van wegennetwerken met stochastische capaciteiten of een stochastische verkeersvraag het keuzegedrag van reizigers bij onzekerheid en in het bijzonder de keuze van de vertrektijd niet gemodelleerd. Dit is echter een zeer belangrijke component van de keuzes die een reiziger moet maken. Deze component moet derhalve worden gemodelleerd in de eerder genoemde context van onzekerheid. Daarnaast wordt in de meeste studies over het ontwerpen van netwerken met stochastische reistijden gebruik gemaakt van statische verkeerstoedelingen, hetgeen niet geschikt is wanneer de prestaties van een netwerk moeten worden beoordeeld. We hebben een veelomvattende benadering voor het ontwerpen van netwerken ontwikkeld, die gebruik maakt van dynamische verkeerstoedeling (dynamische netwerkontwerp benadering genoemd) om rekening te kunnen houden met de dynamiek in vertrektijdkeuzes, in verkeersstromen en met terugslageffecten. Stochastische wegcapaciteiten worden gemodelleerd, waarbij de route- en vertrektijdstipkeuzes van reizigers in het geval van stochastische reistijden expliciet worden gemodelleerd. Wegbeheerders en wegontwerpers wordt aanbevolen om de dynamische netwerkontwerp benadering te gebruiken in plaats van de huidige statische benadering. De verplaatsingskeuzes bij onzekerheid, in het bijzonder de vertrektijdkeuzes, moeten expliciet gemodelleerd worden in netwerkontwerpstudies. De ontwikkelde op betrouwbaarheid gebaseerde dynamische wegennetwerk ontwerpbenadering kan wegbeheerders steunen in het ontwerpen van een geheel nieuw netwerk of in het verbeteren van bestaande netwerken waarbij rekening wordt gehouden met stochastische netwerken en de wijze waarop reizigers daarmee om gaan. Onze dynamische netwerkontwerpbenadering biedt daarnaast een grote hoeveelheid aan toepassingsmogelijkheden bij het ontwerpen van dynamische kenmerken van wegvakken als onderdeel van een dynamisch verkeersmanagement beleid, zoals het ontwerp van dynamische rijbaanconfiguraties, van dynamische snelheidslimieten gedurende de spits, van dynamische tolheffing, enz., met in acht neming van stochastische netwerken.

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures