Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

publicaties >

splitsingswet dient algemeen belang

 
Titel
Splitsingswet dient algemeen belang
Type
overige publicaties
Referentie

De Vries, L.J. en Weijnen, M.P.C. “Splitsingswet dient algemeen belang”. Het Financieele Dagblad, 20 augustus 2010.

Auteurs
Laurens de Vries
 
Margot Weijnen
Beschrijving

Luid en duidelijk heeft de energiesector zich verzet tegen de Wet onafhankelijk netbeheer, de 'splitsingswet'. De sector vond dat de onafhankelijkheid van netbeheerders al voldoende was geborgd.

Onafhankelijke netwerkbedrijven staan meer open voor investeren in innovatieve energie-infrastructuur

Splitsing zou de bedrijven te zeer verzwakken ten opzichte van buitenlandse energiebedrijven en zou de samenleving veel geld kosten. De splitsing dient, vindt de sector, het publiek belang daarom niet.

De splitsingswet dient inderdaad niet het directe belang van de energiebedrijven. Ze draagt echter wel bij aan een ander publiek belang dat cruciaal is voor de toekomstige economische ontwikkeling van Nederland. Ze zorgt voor de modernisering en verduurzaming van de energievoorziening.

Er zijn namelijk forse investeringen nodig om onze vaak tientallen jaren oude distributienetten geschikt te maken voor nieuwe ontwikkelingen. De netwerken spelen daarin een sleutelrol: de huidige situatie waarin enkele grote centrales via het distributienet stroom leveren aan vele kleine verbruikers zal grondig veranderen.

Het energienetwerk van de toekomst is een 'smart grid' dat retourlevering van stroom toestaat en kleinschalige opwekking mogelijk maakt. Vele kennisintensieve bedrijven staan in de startblokken om aan deze toekomst vorm te geven. Naar verwachting zal dit veel hoogwaardige werkgelegenheid opleveren.

Maar zoals zo vaak gaat ook in dit geval de grote kost voor de ongewisse baat uit. Voor de geïntegreerde commerciële bedrijven was investeren in innovatieve infrastructuren niet zo interessant: de tijdshorizon is lang, de opbrengsten zijn ongewis en er moet uiteindelijk wel geld worden verdiend.

Nu de netwerkbedrijven onafhankelijk zijn geworden, is hun focus veranderd. Met het nu en in de toekomst goed laten functioneren van het distributienet als enige taak en de lokale overheden als enige aandeelhouders is de aandacht van de netwerkbedrijven verschoven naar hun maatschappelijke rol.

Illustratief zijn de positieve eerste ervaringen met de twee kersverse netwerkbedrijven Enexis en Alliander. Het nieuwe 'publieke elan' van deze bedrijven manifesteert zich als een reeks initiatieven op het gebied van verduurzaming van de energievoorziening en voorbereiding op de komst van elektrische auto's.

Maar omdat deze initiatieven vooral in samenwerking met lokale en regionale overheden - de aandeelhouders - genomen worden, ligt versnippering op de loer. Dit is de netwerkbedrijven niet aan te rekenen; het punt is dat 'een gemeenschappelijke visie ontbreekt over de rol die het publieke aandeelhouderschap geacht wordt te spelen', zoals de Algemene Rekenkamer schrijft in het in 2009 verschenen rapport over de regulering van het netbeheer.

Coördinatie van lokale en regionale initiatieven is nodig om dubbeling van experimenten te voorkomen en tijdig op gemeenschappelijke standaarden over te gaan. Die coördinatie is makkelijker te realiseren nu de netwerkbedrijven niet langer deel uitmaken van elkaar onderling beconcurrerende energiebedrijven.

Het Rijk en de aandeelhouders - lagere overheden - zullen dan ook een heldere visie moeten formuleren op de toekomst van onze energienetwerken. Op die manier kunnen netbeheerders gericht investeren in onze distributienetten op basis van een voor iedereen inzichtelijke en controleerbare afweging van publieke belangen.

De nu zo verguisde splitsingswet maakt daarvoor in ieder geval de weg vrij.

Dr. ir Laurens de Vries is onderzoeker aan de TU Delft binnen het programma Next Generation Infrastructures. Prof. dr ir Margot Weijnen is scientific director Next Generation Infrastructures.

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures