Logo NGI
nl
en
Zoeken

Themacenters

Inhoudelijk middelpunt van NGinfra zijn de themacenters. Hierin wisselen deskundigen van de partnerorganisaties kennis uit over actuele thema’s en issues die spelen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Rondom deze thema’s pakken ze uitdagingen en projecten gezamenlijk op. De themacenters van nu:
 
  • Toekomst Verkennen

Infrastructuur is kapitaalintensief en heeft een levensduur die langer is dan de snelheid waarmee nieuwe (maatschappelijke en technologische) ontwikkelingen plaatsvinden. Is de huidige infrastructuur nog wel passend bij toekomstige behoeften van de samenleving? Waar antwoorden op deze vragen nog moeten worden gevonden, neemt de kennis over de fysische leefomgeving zoals klimaatverandering juist toe. Hoe anticiperen we als infrabeheerders op deze kennis? En hoe gaan we om met ruimtelijke inpassing in een land waar ruimte steeds schaarser wordt?
Binnen het thema Toekomst Verkennen worden door kennisontwikkeling, toetsing van methoden en technieken, workshops, inventarisaties en publicaties antwoorden gezocht op deze en andere vragen van de toekomst.
 
Leden:
Rian Kloosterman (Vitens)
Michiel Deerenberg (ProRail)
Milou Wolters (RWS)
Esther Hardi (Alliander)
Maarten van der Vlist (RWS)
Erna Ovaa (RWS)
Peter van Laarhoven (Schiphol)
Caroline Kroes (Havenbedrijf)
Patrick van Duin (TU Delft)
We zijn te bereiken via toekomst-verkennen@nginfra.nl.
 
  • Beschikbaarheid 

Als infrabeheerders moeten we zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de eigen infrastructuur. Onze prestaties worden echter beïnvloed door de prestaties van andere infrastructuren. In een dichtbevolkt en dicht bebouwd land als Nederland is sprake van een sterke vervlechting tussen de verschillende infrastructuren. We zijn afhankelijk van elkaar. Op welke wijze raken de activiteiten van de netbeheerders elkaar op een manier dat de beschikbaarheid beïnvloedt wordt en (hoe) kan door samenwerking meerwaarde gerealiseerd worden? Deze vragen staan centraal in het Themacenter Beschikbaarheid. Het is onze ambitie om de samenwerking tussen netbeheerders te verbreden en verdiepen, door uit te wisselen en onderzoek te doen rondom beschikbaarheid. Samen met de wetenschap richten we ons op drie onderwerpen: 1) wederzijdse beïnvloeding/ afhankelijkheid, 2) de relatie tussen primaire functie, gebruikswaarde en zachte prestaties van netbeheerders en 3) de invloed van (nieuwe vormen van) aansturing van netbeheerders op beschikbaarheid.
 
Leden:
Edwin Blaauwgeers (Vitens)
Frank Bokhorst (ProRail)
Mark de Bruijne (TU Delft)
Fred Mathot (Alliander)
Giel Jurgens (Havenbedrijf Rotterdam)
Richard Leurs (Schiphol Group)
Jasper Schavemaker (Rijkswaterstaat)
Rob Schoenmaker (TU Delft)
We zijn te bereiken via beschikbaarheid@nginfra.nl.
 
  • Data & Security

Data over infrastructuur en het veiligstellen van deze data zijn essentieel om de toekomst van onze infrastructuur veilig te stellen. Big data, datastandaardisatie en kwaliteit van data worden steeds belangrijker om analyses en ontwerpbeslissingen op te baseren. Op dit gebied is veel kruisbestuiving mogelijk tussen netbeheerders. Om de door infra-eigenaren veelgebruikte SCADA-systemen veilig met elkaar te laten communiceren, moet één gezamenlijke taal worden afgesproken en moet de kwetsbaarheid van de systemen bekend zijn. Een Security Operations Centre voor een gezamenlijke maatregelenset is hierin een potentieel onderwerp. Het themacenter Data & Security doet onderzoek naar de integriteit van gegevens, wisselt kennis uit over data(-analyse) en werkt samen aan verbetering van data en dataveiligheid.
 
Leden:
Sjoerd Blüm (Schiphol Group)
Herman Meijer (Havenbedrijf Rotterdam)
Gert Kuilder (Vitens)
Wim Verheul (ProRail)
Robin Hagemans (Alliander)
we zijn te bereiken via data-en-security@nginfra.nl
 
  • Waarde van Infrastructuur

Infrastructuur heeft een veel verderstrekkende invloed op de samenleving dan op basis van de primaire functionaliteit wordt verwacht. Ter illustratie: de komst van de waterleiding en sanitatie in de tweede helft van de negentiende eeuw heeft mensenlevens gered. Die maatschappelijke waarde is echter veelal onzichtbaar. De eindgebruiker merkt alleen iets van infrastructuur als er storingen of files zijn. Het themacenter ‘Waarde van Infrastructuur’ wil die waarde van infrastructuur handen en voeten geven en zichtbaar krijgen op het netvlies van de burger. Een urgente vraag, want als steeds meer mensen hun eigen energievoorziening gaan regelen, wat betekent dat dan voor de mensen die dat niet kunnen? In dialoog met de samenleving wil het themacenter helpen om strategische en politiek gevoelige afwegingen scherp te krijgen. 
 
Leden:
Margot Weijnen (TU Delft)
Wijnand Veeneman (TU Delft)
(meer leden volgen)
We zijn te bereiken via waarde-van-infrastructuur@nginfra.nl
 
Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures